Целта на влизането на Исус в Ерусалим

Целта на влизането на Исус в Ерусалим

На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Йерусалим, взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, като викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име, Израилевият Цар! А Исус, като намери едно осле, възседна го, според както е писано: „Не бой се, дъще Сионова. Ето, твоят Цар иде, възседнал осле.“ Учениците Му отначало не разбраха това. А когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него. А множеството, което беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. По същата причина Го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение. Затова фарисеите си говореха помежду си: Вижте, че нищо не постигаме! Ето, светът отиде след Него.

Йоан 12:12-19

Снимки от богослужението – тук.