Сърцето на Исус

Сърцето на Исус

През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Исус повика учениците Си и им каза: Жал Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мен и нямат какво да ядат; и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя; а някои от тях са дошли отдалеч. И учениците Му отговориха: Откъде ще може някой да ги насити с хляб в това уединено място? Той ги попита: Колко хляба имате? А те казаха: Седем. И заповяда на народа да насядат по земята; и като взе седемте хляба, благодари, разчупи и даде на учениците Си, за да ги сложат. И ги сложиха пред народа. Имаха и малко рибки; и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях. И ядоха и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи – седем кошници. А онези, които ядоха, бяха около четири хиляди души; и ги разпусна. И веднага влезе в лодката с учениците Си и дойде в Далманутанските околии. А фарисеите излязоха и започнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето. А Той въздъхна дълбоко от сърце и каза: Защо това поколение иска знамение? Истина ви казвам: На това поколение няма да се даде знамение. И ги остави, влезе пак в лодката и премина на отсрещната страна. Но учениците Му забравиха да вземат хляб и нямаха при себе си в лодката повече от един хляб. И Той им заръча: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод. И те разискваха помежду си, като казваха: Това е, защото нямаме хляб. А Исус, като разбра това, им каза: Защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не разбирате, нито схващате? Вкаменено ли е сърцето ви?Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих петте хляба на петте хиляди души, колко коша, пълни с къшеи, вдигнахте? Казаха Му: Дванадесет. И когато разчупих седемте на четирите хиляди души, колко кошници, пълни с къшеи, вдигнахте? Казаха Му: Седем. И им каза: Още ли не разбирате?

Евангелие според ев. Марко 8:1-21