Бъдещата слава

Бъдещата слава

И им каза: Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло в сила. И след шест дни Исус взе Петър, Яков и Йоан и заведе само тях на една висока планина насаме; и се преобрази пред тях. Дрехите Му станаха блестящи, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели. И им се яви Илия заедно с Моисей, които разговаряха с Исус. А Петър проговори на Исус и каза: Учителю, добре е да сме тук; и нека направим три шатри – една за Теб, една за Моисей и една за Илия; защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много. И се яви облак и ги засени; и дойде глас от облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте. И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си освен Исус. И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого за това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите. И те пазеха тази заръка, като разискваха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите. И Го попитаха: Защо книжниците казват, че трябва първо Илия да дойде? А Той им каза: Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син? – Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен. Но ви казвам, че Илия вече е дошъл и те постъпиха с него както си искаха и според писаното за него.

Евангелие според Марко 9:1-13

Снимки от богослужението – тук.