Здравето ли е най-важното?

Здравето ли е най-важното?

Когато Исус пак премина с лодката на отсрещната страна, при Него се събра голямо множество; и Той беше край езерото. И дойде един от началниците на синагогата, на име Яир, и като Го видя, падна пред нозете Му и много Му се молеше, като казваше: Малката ми дъщеря е на умиране; моля Ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. И Той отиде с него; и едно голямо множество вървеше след Него и хората Го притискаха. И една жена, която беше имала кръвотечение дванадесет години и беше страдала много от мнозина лекари, и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види някаква полза, а, напротив, беше ѝ станало по-зле, като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата Му. Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея. И веднага кръвотечението ѝ престана и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в Себе Си, че от Него излезе сила, обърна се към множеството и попита: Кой се допря до дрехите Ми? Учениците Му отговориха: Ти виждаш, че народът Те притиска, а казваш: Кой се допря до Мене? Но Той се оглеждаше, за да види тази, която беше направила това. А жената, уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той ѝ каза: Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Докато Той още говореше, дойдоха от къщата наначалника на синагогата и казаха: Дъщеря ти умря; защо още затрудняваш Учителя? А Исус, като дочу това, което си говореха, каза на началника на синагогата: Не бой се, само вярвай. И не позволи на никого да Го придружи освен на Петър, Яков и Якововия брат Йоан. И като дойдоха до къщата на началника на синагогата, Той видя вълнение и мнозина, които плачеха и нареждаха на висок глас. След като Исус влезе, им каза: Защо така се вълнувате и плачете? Детето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха. Но Той, като изкара навън всички, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с Него, и влезе там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, му каза: Талита куми; което значи: Момиче, на тебе казвам, стани! И момичето веднага стана и започна да ходи, защото беше на дванадесет години. В същия миг те се смаяха твърде много. Исус строго им заръча никой да не научи за това; и заповяда да ѝ дадат да яде.

Марк 5:21-43

Снимки от богослужението – тук.