Небето

Небето

Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.

Евангелие от Йоан 14:1-3

А Той повика едно детенце, постави го посред тях и каза: Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство.

Евангелие от Матей 18:2-3

И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното;

Послание до колосяните 3:1-2