Подготовка за съживление на църквата

Подготовка за съживление на църквата

Снимки от богослужението – тук.

Тогава целият народ се събра като един човек на площада, който беше пред портата на водата; и казаха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ беше заповядал на Израил. И така, на първия ден от седмия месец свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които, като слушаха, можеха да разбират. И на площада, който беше пред портата на водата, той чете от него, от зори до пладне, пред мъжете и жените и онези, които можеха да разбират; и вниманието на целия народ беше в книгата на закона. А книжникът Ездра стоеше на висока дървена платформа, която бяха направили за тази цел; и при него стояха Мататия, Сема, Анайя, Урия, Хелкия и Маасия от дясната му страна; а от лявата му страна – Федайя, Мисаил, Мелхия, Асум, Асвадана, Захария и Месулам. Ездра разгъна книгата пред целия народ (защото беше над целия народ); и когато я разгъна, целият народ станаха прави. И Ездра благослови Господа, великия Бог; и целият народ отговори: Амин, амин!, като издигнаха ръцете си; и се наведоха и се поклониха на Господа с лицата си до земята. А Исус, Ваний, Серевия, Ямин, Акув, Саветай, Одия, Маасия, Келита, Азария, Йозавад, Анан, Фелайя и левитите тълкуваха закона на народа, който стоеше на мястото си. Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното. Неемия, който беше управител, и свещеник Ездра, книжникът, и левитите, които тълкуваха на народа, казаха на целия народ: Този ден е свят на Господа, вашия Бог; не тъжете, нито плачете (защото целият народ плачеше, като чу думите на закона). Тогава им каза: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и пратете дялове на тези, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят на Господа; и не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила. И левитите усмириха целия народ, като казваха: Мълчете, защото денят е свят; и не тъжете. И така, всички отидоха да ядат и пият, да изпратят дялове и да направят голямо увеселение, защото бяха разбрали думите, които им бяха известени. А на втория ден началниците на бащините домове на целия народ и свещениците, и левитите се събраха при книжника Ездра, за да се поучат с думите на закона. И намериха писано в закона, че Господ беше заповядал чрез Моисей на израилтяните да живеят в колиби в празника на седмия месец и да обнародват и прогласяват това във всичките си градове, а и в Йерусалим, като кажат: Излезте в гората и донесете маслинови клони, клони от дива маслина, миртови клони, палмови клони и клони от гъстолистни дървета, за да направите колиби според предписаното. И така, народът излезе и донесе клони, и бяха направени колиби, всеки върху покрива на къщата си, в дворовете си, в дворовете на Божия дом, на площада при портата на водата и на площада при Ефремовата порта. Цялото събрание от онези, които се бяха върнали от плена, направиха колиби и седнаха в колибите; защото от времето на Исус, Навиновия син, до онзи ден израилтяните не бяха правили така. И настана много голямо веселие. При това всеки ден, от първия до последния ден, се четеше от книгата на Божия закон. И пазеха празника седем дни; а на осмия ден имаше тържествено събрание според разпоредбите.

Неемия 8 гл.