Разпознаване и премахване на идолите в нашия живот

Разпознаване и премахване на идолите в нашия живот

Тогава царят прати и събраха при него всички Юдейски и йерусалимски старейшини. И царят възлезе в Господния дом, а с него всички Юдейски мъже и всички йерусалимски жители – свещениците, пророците и целият народ от малък до голям; и прочете на всеослушание пред тях всичките думи от книгата на завета, която бе намерена в Господния дом. Царят застана до стълба и сключи завет пред Господа да Го следва, да пази заповедите Му, заявленията и наредбите Му с цялото си сърце и с цялата си душа, за да изпълняват думите на този завет, които са написани в тази книга. И целият народ потвърди завета. Тогава царят заповяда на първосвещеника Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят от Господния храм всички вещи, направени за Ваал, за ашерата и за цялото небесно множество; и ги изгори вън от Йерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил. Той премахна идолопоклонническите жреци, които Юдейските царе бяха определили да кадят по високите места в Юдейските градове и околностите на Йерусалим, както и тези, които кадяха на Ваал, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество. Занесе ашерата от Господния дом вън от Йерусалим на потока Кедрон, стри я на прах и хвърли праха ѝ по общонародните гробища. Събори и къщите на мъжеложниците, които бяха в Господния дом, където жените тъчаха завеси за ашера. И доведе всички свещеници от Юдейските градове и оскверни високите места, където тези свещеници бяха кадили, от Гева до Вирсавее; и събори високите места на портата, които бяха във входа на портата на градоначалника Исус, който вход беше отляво на градската порта. Но свещениците от високите места не възлизаха да служат при Господния жертвеник в Йерусалим, а ядяха безквасни хлябове между братята си. Царят оскверни и Тофета, който е в долината на Еномовите потомци, за да не може никой да преведе сина си или дъщеря си през огъня на Молох. И премахна конете, които Юдейските царе бяха посветили на слънцето във входа на Господния дом, при жилището на евнуха Натан-мелех, което беше в храмовите предели, и изгори с огън колесниците на слънцето. Царят събори и жертвениците, които бяха върху покрива на Ахазовата горна стая, които бяха направили Юдейските царе, и жертвениците, които Манасия беше направил в двора на Господния дом, и като ги срина оттам, хвърли праха им в потока Кедрон. Царят оскверни и високите места, които бяха пред Йерусалим, които бяха отдясно на хълма на разврата, които Израилевият цар Соломон беше построил за Астарта, мерзостта на сидонците, и за Хамос, мерзостта на моавците, и за Мелхом, мерзостта на амонците. Също така разруши истуканите, съсече ашерите и напълни местата им с човешки кости. При това царят събори жертвеника, който беше във Ветил, и високото място, което беше построил Еровоам, Наватовият син, който подтикна Израил да греши – онзи жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах и изгори ашерата.

4 Царе 23:1-15