Предизвикателството към нашата идентичност

Предизвикателството към нашата идентичност

А като стана през нощта, взе двете си жени, двете си слугини и единадесетте си деца и премина брода на Явок. Взе ги и ги прекара през потока, прекара и всичко, което имаше. А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване, който, като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, докато се бореше с него. Тогава човекът каза: Пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш. А той му каза: Как ти е името? Отговори: Яков. А той каза: Няма да се наричаш вече Яков, а Израил. Т.е. борец с Бога, защото си бил в борба с Бога и с хора и си надвил. А Яков го попита: Кажи ми, моля, твоето име? А той отвърна: Защо питаш за моето име? И го благослови там. И Яков нарече мястото Фануил. Т.е. Божието лице., защото си казваше: Видях Бога лице с лице и животът ми беше опазен. Слънцето го огря, като отминаваше Фануил; и куцаше с бедрото си.

Битие 32:22-31

Разгледайте снимки от службата тук.