Ден на Реформацията

Ден на Реформацията

Дойдоха в Йерихон; и когато Исус излизаше от Йерихон с учениците Си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, започна да вика: Исусе, сине Давидов, смили се над мен! И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен! И така, Исус се спря и каза: Повикайте го. Повикаха слепеца и му казаха: Дерзай, стани, вика те. И той си хвърли дрехата, скочи и дойде при Исус. Исус заговори и му каза: Какво искаш да направя за тебе? Слепецът Му каза: Учителю, да прогледна. А Исус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и тръгна след Него по пътя.

Марко 10:46-52