Направи дарение

Направи дарение

Банковата сметка на Първа евангелска съборна църква:
BG10 UNCR 9660 1034 6089 02

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
пл. Света Неделя №7, 1000 София, България
SWIFT (BIC): UNCRBGSF