В какво вярваме

В какво вярваме

СИМВОЛ НА ВЯРАТА

 1. Вярваме, че Бог е един; че Той е Творец, съхранител и управител на всичко; Всемогъщ,
  Вездесъщ. Всезнаещ, Неизменим, независим и Вечен Дух; че Неговата любов, премъдрост,
  святост, правда, милост и истина са безкрайни и че само на Него принадлежи поклонение.
 2. Вярваме, че Бог съществува в три лица: Отец, Син и Свети Дух, и че тия три са един Бог и са равнодостойни за поклонение.
 3. Вярвам, че Свещеното Писание на Стария и Новия завет са боговдъхновеното откровение на Бога към човеците и са съвършени правила на вярата и богоугодния живот.
 4. Вярваме, че чрез грехопадението, човешкият род изгуби общение с Бога и изложи себе си на справедливия Му съд.
 5. Вярваме, че Господ Исус Христос, съвършен Бог и съвършен човек е единственият Спасител на грешници чрез умилостивителното Си дело и единствен Ходатай пред Бога за човеците.
 6. Вярваме, че за да се спаси човек, трябва да се роди отново чрез силата на Светия Дух, Когото всеки вярващ приема при новорождението си.
 7. Вярваме, че всеки новороден се оправдава пред Бога само по благодат, чрез вяра в Господ Исус Христос.
 8. Вярваме, че всеки християнин, като плод от вярата си, живее свят живот и изпълнява всичките си длъжности към Бога, ближния и себе си и че такъв живот е видимо доказателство, че е Божие чадо.
 9. Вярваме във видимото идване на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите – на праведни и неправедни, и че всички ще се явят пред Христовия съд.
 10. Вярваме, че Църквата на Господа се състои от всички истински вярващи, които изповядват Бога (Отец, Син и Свети Дух) и заедно с чадата си са в заветни взаимоотношения с Него. Те доброволно се съединяват за богослужение и богоугоден живот съгласно Свещеното Писание и се свързват със законни наредби. Вярвам, че глава на тази Църква е сам Христос.
 11. Вярваме в тайнствата на Църквата – кръщението и причастието.
 12. Вярваме, че проповядването на Евангелието е главното средство, определено от Христос да привежда грешните към покаяние и да назидава последователите Му в святост; и че длъжност на Църквата е да изпълнява последната заповед на Спасителя: „И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.(Амин.)“ (Мат. 28: 19, 20).