В какво вярваме

В какво вярваме

1. свещеното писание

Ние вярваме, че Библията е Божието писмено откровение към човека и по този начин шестдесет и шестте книги на Библията, дадени ни от Святия Дух, съставляват пълното (вдъхновено еднакво във всички части) Божие Слово (1 Коринтяни 2:7-142 Петрово 1:20-21).

Ние вярваме, че Божието Слово е обективно откровение (1 Солунци 2:131 Коринтяни 2:13), устно вдъхновено във всяка дума (2 Тимотей 3:16), абсолютно безгрешно в оригиналните документи, непогрешимо и Боговдъхновено. Ние вярваме в буквалното, граматико-историческо тълкуване на Писанието, което потвърждава вярата, че началните глави на Битие представят сътворението в шест буквални дни (Битие 1:31; Изход 31:17).

Ние вярваме, че Библията представлява единственото непогрешимо правило за вяра и практика(Матей 5:1824:35; Йоан 10:3516:12-1317:171 Коринтяни 2:132 Тимотей 3:15-17; Евреи 4:122 Петрово 1:20-21).

 

2. Бог

Ние вярваме, че има само един жив и истински Бог (Второзаконие 6:4; Исая 45:5-71 Коринтяни 8:4), безкраен, всезнаещ Дух (Йоан 4:24), съвършен във всичките Си качества , един по същество, вечно съществуващ в три Лица – Отец, Син и Свети Дух (Матей 28:192 Коринтяни 13:14) – всяко еднакво заслужава поклонение и послушание.

Бог отец

Ние вярваме, че Бог Отец, първото Лице на Троицата, нарежда и разполага с всичко според Своята собствена цел и благодат (Псалом 145:8-91 Коринтяни 8:6). Той е Създателят на всички неща (Битие 1:1-31; Ефесяни 3:9). Като единственият абсолютен и всемогъщ владетел във вселената, Той е суверен в сътворението, провидението и изкуплението (Псалом 103:19; Римляни 11:36). Неговото бащинство включва както Неговото обозначение в рамките на Троицата, така и връзката Му с човечеството. Като Създател Той е Баща на всички хора (Ефесяни 4:6), но Той е духовен Баща само на вярващите (Римляни 8:142 Коринтяни 6:18). Той е постановил за Своя собствена слава всичко, което се случва (Ефесяни 1:11). Той непрекъснато поддържа, ръководи и управлява всички създания и събития (1 Летописи 29:11). В Своя суверенитет Той не е нито автор, нито одобряващ греха (Авакум 1:13; Йоан 8:38-47), нито съкращава отговорността на моралните, интелигентни създания (1 Петрово 1:17). Той милостиво е избрал от вечността онези, които би имал за Свои (Ефесяни 1:4-6); Той спасява от грях всички, които идват при Него чрез Исус Христос; Той приема като свои собствени всички, които идват при Него; и Той става, след осиновяването, Отец на Своите (Йоан 1:12; Римляни 8:15; Галатяни 4:5; Евреи 12:5-9).

бог син

Ние вярваме, че Исус Христос, второто Лице на Троицата, притежава всички божествени превъзходства и в тях Той е равен, единосъщен и съвечен на Отца (Йоан 10:3014:9).

Ние вярваме, че Бог Отец е създал според Своята собствена воля, чрез Своя Син, Исус Христос, чрез Когото всичко продължава да съществува и да действа (Йоан 1:3Колосяни 1:15 17; Евреи 1:2).

Ние вярваме, че при въплъщението (Бог става човек) Христос се е отказал само от прерогативите на божеството, но нищо от божествената същност, нито по степен, нито по вид. В Неговото въплъщение вечно съществуващото второ Лице на Троицата приема всички съществени характеристики на човечеството и така става Богочовекът (Филипяни 2:5-8; Колосяни 2:9).

Ние вярваме, че Исус Христос представлява човечеството и божеството в неделимо единство (Михей 5:2; Йоан 5:2314:9-10; Колосяни 2:9).

Ние вярваме, че нашият Господ Исус Христос е роден от девица (Исая 7:14; Матей 1:2325; Лука 1:26 35); че Той беше въплътен Бог (Йоан 1:114); и че целта на въплъщението е да разкрие Бог, да изкупи хората и да владее над Божието царство (Псалом 2:7-9; Исая 9:6; Йоан 1:29; Филипяни 2:9-11; Евреи 7:25-261 Петрово 1:18-19).

Ние вярваме, че при въплъщението второто лице на Троицата е загърбило правото Си на пълните прерогативи на съжителство с Бога и е поело съществуване, подходящо за слуга, докато никога не се е лишавал от Своите божествени атрибути (Филипяни 2:5-8).

Ние вярваме, че нашият Господ Исус Христос е осъществил нашето изкупление чрез проливането на Своята кръв и жертвената смърт на кръста и че Неговата смърт е била доброволна, заместническа, заместваща, умилостивителна и изкупителна (Йоан 10:15; Римляни 3:24-255:81 Петрово 2:24).

Ние вярваме, че въз основа на ефикасността на смъртта на нашия Господ Исус Христос, вярващият грешник е освободен от наказанието, наказанието, силата и един ден от самото присъствие на греха; и че той е обявен за праведен, получава вечен живот и е осиновен в Божието семейство (Римляни 3:255:8-92 Коринтяни 5:14-151 Петрово 2:243:18).

Ние вярваме, че нашето оправдание е осигурено чрез Неговото буквално, физическо възкресение от мъртвите и че Той сега е възнесен от дясната страна на Отца, където сега посредничи като наш Застъпник и Първосвещеник (Матей 28:6; Лука 24:38-39; Деяния 2:30-31; Римляни 4:258:34; Евреи 7:259:241 Йоан 2:1).

Ние вярваме, че при възкресението на Исус Христос от гроба, Бог потвърди божествеността на Своя Син и даде доказателство, че Бог е приел изкупителната работа на Христос на кръста. Телесното възкресение на Исус също е гаранция за бъдещ възкресен живот за всички вярващи (Йоан 5:26-2914:19; Римляни 1:44:256:5-101 Коринтяни 15:2023).

Ние учим, че Господ Исус Христос е Този, чрез когото Бог ще съди цялото човечество (Йоан 5:22-23):

а. Вярващи (1 Коринтяни 3:10-152 Коринтяни 5:10)

б. Живи жители на земята при Неговото славно завръщане (Матей 25:31-46).

в. Невярващи мъртви при Големия бял престол (Откровение 20:11-15).

Като Посредник между Бога и човека (1 Тимотей 2:5), Глава на Неговото Тяло, църквата (Ефесяни 1:225:23; Колосяни 1:18) и идващият всемогъщ Цар, който ще царува на трона на Давид (Исая 9:6; Лука 1:31-33), Той е последният Съдия на всички, които не се уповават на Него като Господ и Спасител (Матей 25:14-46; Деяния 17:30-31).

БОГ святи дух

Ние вярваме, че Светият Дух е божествена Личност, вечна, притежаваща всички атрибути на личността и божеството, включително интелект (1 Коринтяни 2:10-13), емоции (Ефесяни 4:30), воля (1 Коринтяни 12:11), вечност (Евреи 9:14), вездесъщност (Псалом 139:7-10), всезнание (Исая 40:13-14), всемогъщество (Римляни 15:13) и истинност (Йоан 16:13). Във всички божествени качества Той е равен и единоправен с Отца и Сина (Матей 28:19; Деяния 5:3-428:25-261 Коринтяни 12:4-62 Коринтяни 13:14; and Йеремия 31:31-34 с Евреи 10:15-17)..

Ние вярваме, че работата на Святия Дух е да изпълнява божествената воля по отношение на цялото човечество. Ние признаваме Неговата суверенна дейност в сътворението (Битие 1:2), въплъщението (Матей 1:18), писменото откровение (2 Петрово 1:20-21) и делото на спасението (Йоан 3:5-7).

Ние вярваме, че работата на Светия Дух в тази епоха започна на Петдесетница, когато Той дойде от Отца, както е обещано от Христос (Йоан 14:16-1715:26), за да започне и завърши изграждането на Тялото Христово, която е Неговата църква (1 Коринтяни 12:13). Широкият обхват на Неговата божествена дейност включва изобличаването на света в грях, в правда и в съда; прославяне на Господ Исус Христос и превръщане на вярващите в образа на Христос (Йоан 16:7-9; Деяния 1:52:4; Римляни 8:292 Коринтяни 3:18; Ефесяни 2:22).

Ние вярваме, че Светият Дух е свръхестествен и суверен агент в регенерацията, кръщавайки всички вярващи в Тялото на Христос (1 Коринтяни 12:13). Светият Дух също обитава, освещава, инструктира, дава им сила за служба и ги запечатва до деня на изкуплението (Римляни 8:92 Коринтяни 3:6; Ефесяни 1:13).

Ние вярваме, че Светият Дух е божественият Учител, който насочва апостолите и пророците към всяка истина, докато се ангажират да напишат Божието откровение, Библията (2 Петрово 1:19-21). Всеки вярващ притежава постоянното присъствие на Светия Дух от момента на спасението и е задължение на всички родени от Духа да бъдат изпълнени (контролирани от) Духа(Йоан 16:13; Римляни 8:9; Ефесяни 5:181 Йоан 2:2027).

Ние вярваме, че Светият Дух разпределя духовни дарби на църквата. Светият Дух не прославя нито Себе Си, нито дарбите Си чрез показни прояви, но Той прославя Христос, като изпълнява Неговото дело за изкупление на изгубените и изграждане на вярващи в пресветата вяра (Йоан 16:13-14; Деяния 1:81 Коринтяни 12:4-112 Коринтяни 3:18).

Ние вярваме, че Бог Святият Дух е върховен в даването на всичките Си дарове за усъвършенстването на светиите днес и че говоренето на езици и извършването на знамения в първите дни на църквата са били за цел да посочат и удостоверят апостолите като разкриватели на божествената истина и никога не са били предназначени да бъдат характерни за живота на вярващите (1 Коринтяни 12:4-1113:8-102 Коринтяни 12:12; Ефесяни 4:7 12; Евреи 2:1-4).

3. Човекът

Ние вярваме, че човекът е директно и непосредствено създаден от Бог по Негов образ и подобие. Човекът е създаден без грях с рационална природа, интелигентност, воля, самоопределение и морална отговорност пред Бога (Битие 2:715-25; Яков 3:9).

Ние вярваме, че Божието намерение при създаването на човека е човекът да прославя Бога, да се наслаждава на Божието общение, да живее живота си по Божията воля и чрез това да изпълни Божията цел за човека в света (Исая 43:7; Колосяни 1:16; Откровение 4:11).

Ние вярваме, че в греха на Адам на непокорство на разкритата воля и Божието Слово, човек губи своята невинност, носи наказанието духовна и физическа смърт, става обект на Божия гняв и по своята същност става покварен и напълно неспособен да избира или прави това, което е приемливо за Бога без божествената благодат. Без възстановителни сили, които да му позволят да се възстанови, човекът е безнадеждно загубен. По този начин спасението на човека е изцяло от Божията благодат чрез изкупителното дело на нашия Господ Исус Христос (Битие 2:16-173:1-19; Йоан 3:36; Римляни 3:236:231 Коринтяни 2:14; Ефесяни 2:1-31 Тимотей 2:13-141 Йоан 1:8)..

Ние вярваме, че тъй като всички хора са били в Адам, природата, покварена от греха на Адам, е била предадена на всички хора от всички възрасти, като единственото изключение е Исус Христос. Следователно всички хора са грешници по природа, по избор и по божествена декларация (Псалом 14:1-3; Йеремия 17:9; Римляни 3:9-18235:10-12).

 

4. СПАСЕНИЕ

Ние учим, че спасението е изцяло от Бог по благодат въз основа на изкуплението на Исус Христос, заслугата на Неговата пролята кръв, а не въз основа на човешки заслуги или дела  (Йоан 1:12; Ефесяни 1:72:8-101 Петрово 1:18-19).

Новорождение

Ние приемаме, че регенерацията е свръхестествена работа на Светия Дух, чрез която се дават божествената природа и божественият живот (Йоан 3:3-7; Тит 3:5). Това е мигновено и се постига единствено със силата на Светия Дух чрез инструмента на Божието Слово (Йоан 5:24), когато каещият се грешник, както е способен от Светия Дух, отговаря с вяра на божественото предоставяне на спасение. Истинското възраждане се проявява чрез плодове, достойни за покаяние, както се демонстрира в праведни отношения и поведение. Добрите дела са правилното доказателство и плод на новорождението (1 Коринтяни 6:19-20; Ефесяни 2:10) и ще бъдат преживяни до степен, в която вярващият се подчинява на контрола на Светия Дух в живота си чрез вярно подчинение на Божието слово (Ефесяни 5:17-21; Филипяни 2:12; Колосяни 3:162 Петрово 1:4-10). Това послушание кара вярващия да бъде все по-съобразен с образа на нашия Господ Исус Христос (2 Коринтяни 3:18).

Такова съответствие е връхната точка в прославянето на вярващия при идването на Христос (Римляни 8:172 Петрово 1:41 Йоан 3:2-3)

Избор

Ние вярваме, че изборът е Божието действие, чрез което преди основаването на света Той избра в Христос онези, които благодатно възражда, спасява и освещава (Римляни 8:28-30; Ефесяни 1:4-112 Солунци 2:132 Тимотей 2:101 Петрово 1:1-2).

Ние вярваме, че суверенният избор не противоречи и не отрича отговорността на човека да се покае и да се довери на Христос като Спасител и Господ (Езекил 18:233233:11; Йоан 3:18-19365:40; Римляни 9:22-232 Солунци 2:10-12; Откровение 22:17). Въпреки това, тъй като суверенната благодат включва средствата за получаване на дара на спасението, както и самия дар, суверенният избор ще доведе до това, което Бог определя. Всички, които Отец призовава при Себе Си, ще дойдат с вяра и всички, които идват с вяра, Отец ще получи (Йоан 6:37-4044; Деяния 13:48; Яков 4:8).

Ние вярваме, че незаслуженото благоволение, което Бог дава на напълно развратените грешници, не е свързано с каквато и да е инициатива от тяхна страна или с Божието очакване какво биха могли да направят по собствената си воля, а е единствено с Неговата суверенна благодат и милост (Ефесяни 1:4-7; Тит 3:4-71 Петрово 1:2).

Ние вярваме, че изборите не трябва да се разглеждат като основаващи се само на абстрактен суверенитет. Бог е наистина суверен, но Той упражнява този суверенитет в хармония с другите Си качества, особено с Неговото всезнание, справедливост, святост, мъдрост, благодат и любов (Римляни 9:11-16).. Този суверенитет винаги ще издига Божията воля по начин, напълно съвместим с Неговия характер, разкрит в живота на нашия Господ Исус Христос (Матей 11:25-282 Тимотей 1:9).

Оправдание

Ние вярваме, че оправданието пред Бога е действие на Бог (Римляни 8:33), чрез което Той обявява за праведни онези, които чрез вяра в Христос се покаят за греховете си (Лука 13:3; Деяния 2:383:1911:18; Римляни 2:42 Коринтяни 7:10; Исая 55:6-7)  и Го изповядайте като суверен Господ (Римляни 10:9-101 Коринтяни 12:32 Коринтяни 4:5; Филипяни 2:11). Тази праведност е отделно от всяка добродетел или дело на човека (Римляни 3:204:6)  и включва вменяването на нашите грехове на Христос (Колосяни 2:141 Петрово 2:24) и вменяването на Христовата праведност към нас (1 Коринтяни 1:302 Коринтяни 5:21). По този начин Бог е способен да „бъде справедлив и да оправдае онзи, който вярва в Исус“ (Римляни 3:26).

Освещение

Ние вярваме, че всеки вярващ е осветен (отделен) за Бога чрез оправдание и следователно е обявен за свят и следователно е идентифициран като светец. Това освещение е позиционно и моментално и не трябва да се бърка с прогресивно освещение. Това освещение е свързано с положението на вярващия, а не с неговото сегашно ходене или състояние  (Деяния 20:321 Коринтяни 1:2306:112 Солунци 2:13; Евреи 2:113:110:101413:121 Петрово 1:2).

Ние вярваме, че чрез работата на Светия Дух има и прогресивно освещение, чрез което състоянието на вярващия се доближава до позицията, на която вярващият се радва чрез оправдание. Чрез подчинение на Божието Слово и овластяване на Светия Дух, вярващият е в състояние да живее живот на все по-голяма святост в съответствие с Божията воля, като става все повече и повече като нашия Господ Исус Христос (Йоан 17:1719; Римляни 6:1-222 Коринтяни 3:181 Солунци 4:3-45:23).

В това отношение ние признаваме, че всеки спасен човек е въвлечен в ежедневен конфликт – новото творение в Христос води битка срещу плътта – но е направена адекватна подготовка за победа чрез силата на пребъдващия Свят Дух. Въпреки това борбата остава с вярващия през целия този земен живот и никога не приключва напълно. Всички твърдения за изкореняване на греха в този живот са небиблейски. Изкореняването на греха не е възможно, но Светият Дух осигурява победа над греха (Галатяни 5:16-25; Ефесяни 4:22-24; Филипяни 3:12; Колосяни 3:9-101 Петрово 1:14-161 Йоан 3:5-9).

Сигурност

Ние вярваме, че всички изкупени, веднъж спасени, се пазят от Божията сила и по този начин са сигурни в Христос завинаги (Йоан 5:246:37-4010:27-30; Римляни 5:9-108:131-391 Коринтяни 1:4-8; Ефесяни 4:30; Евреи 7:2513:51 Петрово 1:5; Юда 24).

Ние вярваме, че е привилегия на вярващите да се радват на увереността в своето спасение чрез свидетелството на Божието Слово, което обаче ясно забранява използването на християнската свобода като повод за грешен живот и плътски живот (Римляни 6:15-2213:13-14; Галатяни 5:1325-26; Тит 2:11-14).

 

5. Църквата

Ние вярваме, че всички, които полагат своята вяра в Исус Христос, са незабавно поставени от Светия Дух в едно обединено духовно тяло, църквата (1 Коринтяни 12:12-13), невястата на Христос (2 Коринтяни 11:2; Ефесяни 5:23-32; Откровение 19:7-8), на която глава е сам Христос (Ефесяни 1:224:15; Колосяни 1:18).

Ние вярваме, че формирането на църквата, Тялото Христово, е започнало в деня на Петдесетница (Деяния 2:1-2138-47) и ще бъде завършено при второто пришествие на Христос (1 Коринтяни 15:51-521 Солунци 4:13-18).

6. ТАЙНСТВА

Ние вярваме, че тайнствата са свят белег и печат на Завета на благодат, въведени непосредствено от самия Бог с цел да представят Христос и затвърждават вярата ни в Него и за да поставят видимо разграничение между членовете на църквата и останалия свят

Ние вярваме, че всички, които полагат своята вяра в Исус Христос, са незабавно поставени от Светия Дух в едно обединено духовно тяло, църквата (1 Коринтяни 12:12-13), невястата на Христос (2 Коринтяни 11:2; Ефесяни 5:23-32; Откровение 19:7-8), на която глава е сам Христос (Ефесяни 1:224:15; Колосяни 1:18).

Ние вярваме, че формирането на църквата, Тялото Христово, е започнало в деня на Петдесетница (Деяния 2:1-2138-47) и ще бъде завършено при второто пришествие на Христос (1 Коринтяни 15:51-521 Солунци 4:13-18).