В какво вярваме

В какво вярваме

Творец

Вярваме, че Бог е един, че Той е Творец, съхранител и управител на всичко: Всемогъщ, Вездесъщ, Всезнаещ, Неизменим, Незаменим и Вечен Дух; че Неговата любов, премъдрост, святост, правда, милост и истина са безкрайни и че само на Него принадлежи поклонение.

Триединен

Вярваме, че Бог съществува в три лица: Отец, Син и Свети Дух и че тези три лица са един Бог и са равнодостойни за поклонение.

БоговдъХновено слово

Вярваме, че Светите Писания на Стария и Новия завет са боговдъхновено откровение на Божията воля към човеците и са съвършени правила на вярата и богоугодния живот.

грехопадение

Вярваме, че човешкият род, чрез грехопадението си, изгуби общение с Бога и изложи себе си на справедливия Му съд.

спасител

Вярваме, че Господ Исус Христос, съвършен Бог и съвършен човек, е единственият Спасител на грешници чрез умилостивителното Си дело и единствен Ходатай пред Бога за човеците.

новорождение

Вярваме, че за да се спаси човек, трябва да се роди отново чрез силата на Святия Дух, Когото всеки вярващ приема при новорождението си.

благодат и вяра

Вярваме, че всеки новороден се оправдава пред Бога само по благодат, чрез вяра в Исус Христос.

плод на вяра

Вярваме, че всеки христянин, като плод от вярата си, живее своя живот и изпълнява всичките си длъжности към Бога, ближния и себе си и че такъв живот е единственото видимо доказателство, че е Божие чадо.

христовия съд

Вярваме във видимото идване на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите – праведни и неправедни, и че всички ще се явят пред Христовия съд.

христовата църква

Вярваме, че Христовата църква се състои от истински вярващи, които изповядват Христос заедно с чадата си, доброволно се съединяват за богослужение и богоугоден живот съгласно Свещените Писания и се свързват със законни наредби и че глава на тази Църква е сам Христос.

тайнствата

Вярваме в тайнствата на Христовата църква – кръщение и причастие.