Защо плачеш?

Защо плачеш?

В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно, и видя, че камъкът еотвален от гроба. Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им каза: Отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили. И така, Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба; и двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба. И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащениците положени и кърпата, която беше на главата Му, не сложена при плащениците, а свита на отделно място. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя, и повярва. Защото още не бяха разбрали Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите. И така, учениците се върнаха пак у дома си. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, както плачеше, надникна в гроба и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, единият откъм главата и другият откъм краката. И те я попитаха: Жено, защо плачеш? Отговори им: Защото са отнесли моя Господ и не знам къде са Го положили. Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той. Исус ѝ каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, Му отговори: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го взема. Исус ѝ каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което значи „Учителю!“.) Исус ѝ каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог. Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той ѝ казал това.

Йоан 20:1-18