„Ти ли ще ми кажеш?“

„Ти ли ще ми кажеш?“

И дойдоха пак в Йерусалим; и когато ходеше в храма, при Него дойдоха главните свещеници, книжниците и старейшините и Му казаха: С каква власт правиш това? И кой Ти е дал тази власт да правиш това? Исус им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос; отговорете Ми и Аз ще ви кажа с каква власт правя това. Йоановото кръщение от небето ли беше или от човеците? Отговорете Ми. И те разискваха помежду си: Ако кажем: От небето, ще каже: Тогава защо не му повярвахте? Но ако кажем: От човеците, бояха се от народа; защото всички искрено смятаха Йоан за пророк. И така, те отговориха на Исус: Не знаем. Исус им каза: И Аз също не ви казвам с каква власт правя това.

И започна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула, и го даде под наем на земеделците, и отиде в чужбина. И във времето на гроздобера изпрати един слуга до земеделците да прибере от земеделците от плода на лозето. А те го хванаха, биха го и го отпратиха с празни ръце. Пак изпрати до тях друг слуга; а те му счупиха главата и безсрамно го оскърбиха. Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които едни биха, а други убиха. Той имаше още и един възлюбен син; него изпрати последен до тях, като си казваше: Ще почетат сина ми. А тези земеделци казаха помежду си: Този е наследникът; елате да го убием и наследството ще бъде наше. И го хванаха и го убиха, и го хвърлиха вън от лозето. И така, какво ще направи стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези земеделци, а лозето ще даде на други. Не сте ли прочели това Писание: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла. От Господа е това. И чудно е в нашите очи“? И първенците искаха да Го хванат (но се убояха от народа), понеже разбраха, че за тях каза тази притча. И Го оставиха и си отидоха.

Евангелието според Марко 11:27 – 12:12

Снимки от богослужението – тук.