Работа и съвършенство

Работа и съвършенство

Тогава Моисей каза на израилтяните: Вижте, Господ повика по име Веселеил, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе, и го изпълни с Божия Дух – с мъдрост, умение, знание и дарба за всеки занаят, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед; да изсича камъни за влагане и да изрязва дървени елементи, и да работи всяка художествена работа. И той вложи в неговото сърце и в сърцето на Елиав, Ахисамаховия син, от Дановото племе, способности да поучават. Изпълни с мъдрост сърцата им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник и на везач със синьо, с мораво, с червено и с висон, и на тъкач – с една дума, работана онези, които вършат каквато и да било работа, и на онези, които изобретяват художествени изделия. Моисей каза още: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е вложил мъдрост и умение, за да знае да върши каквато и да било работа, за службата на светилището, нека работят, както Господ е заповядал.

Изход 35:30-36:1