Как да виждаме Исус по-ясно

Как да виждаме Исус по-ясно

Дойдоха във Витсаида. И доведоха при Него един слепец и Му се молеха да се докосне до него. А Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо? И той, като повдигна очи, каза: Виждам хората, защото виждам неща като дървета, които ходят. После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно. Исус го изпрати у дома му и каза: Не влизай в селото, нито казвай това на някого в селото. И Исус излезе с учениците Си по селата на Цезарея Филипова; и по пътя попита учениците Си: Какво казват хората: Кой съм Аз? А те Му отговориха: Йоан Кръстител; други – Илия; а трети – един от пророците. Тогава ги попита: А вие какво казвате: Кой съм Аз? Петър Му отговори: Ти си Христос. И им заръча на никого да не казват за Него. И започна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне. И говореше явно тези думи. А Петър Го дръпна настранаи започна да Го мъмри. А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петър, като каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща.

Марк 8:22-33

Снимки от богослужението – тук.