Кой е Този?

Кой е Този?

И когато се приближиха до Йерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и им каза: Идете в селото, което е отсреща; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и Ми ги докарайте. И ако някой ви каже нещо, отговорете: На Господа трябват; и веднага ще ги изпрати. А това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който казва: „Кажете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, кротък и възседнал на осел и на осле, рожба на ослица.“ И така, учениците отидоха и направиха, както им нареди Исус; докараха ослицата и ослето и намятаха на тях дрехите си; и Той седна върху тях. А по-голямата част от множеството разстлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя. А множествата, които вървяха пред Него и които идваха след Него, викаха: Осанна  на Давидовия Син! Благословен, Който иде в Господнето име! Осанна във висините! И когато влезе в Йерусалим, целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Този? А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет в Галилея. И Исус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите, и им каза: Писано е: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом“, а вие го правите разбойнически вертеп. И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели. А главните свещеници и книжниците, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма: Осанна на Давидовия Син!, възнегодуваха и Му казаха: Чуваш ли какво казват тези? А Исус им отговори: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи: „От устата на младенци и кърмачетата приготвил си хвала“? И след като ги остави, излезе вън от града до Витания, където и пренощува.

Евангелие според Матей 21:1-17