Той се грижи за теб!

Той се грижи за теб!

И така, като дойде, Исус научи, че Лазар беше вече от четири дни в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим, на около петнадесет стадия и много от юдеите бяха при Марта и Мария, за да ги утешават за смъртта на брат им. А Марта, като чу, че идва Исус, отиде да Го посрещне; а Мария остана в къщи. Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде. Исус ѝ каза: Брат ти ще възкръсне. Марта Му каза: Зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус ѝ каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Тя Му отговори: Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който идва в света. И като каза това, отиде и скришом повика сестра си Мария, като ѝ каза: Учителят е дошъл и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него. Исус още не беше дошъл в селото, а стоеше на мястото, където Го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с Мария в къщи и я утешаваха, като видяха, че тя стана бързо и излезе, отидоха след нея, като мислеха, че отива на гроба да плаче там. И така, Мария, като стигна там, където беше Исус, и Го видя, падна пред нозете Му и Му каза: Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Исус, като я видя, че плаче и че юдеите, които я придружаваха, също плачат, се потресе в духа Си и се смути. И попита: Къде го положихте? Казаха Му: Господи, ела и виж.

Йоан 11:17-34

Снимки от богослужението – тук.