Свободата на любовта

Свободата на любовта

Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога не сме били слуги на никого; как казваш Ти: Ще станете свободни. Исус им отговори: Истина, истина ви казвам: Всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно. И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

Евангелие според Йоан 8:31-36

Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.

Евангелие според Йоан 14:6

Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.

Евангелие според Йоан 14:23

Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е Моята заповед: Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих.

Евангелие според Йоан 15:10-12