Преди краят на света

Преди краят на света

Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания! А Исус му каза: Виждаш ли тези големи здания? Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей Го попитаха насаме: Кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението, когато всичко това предстои да се изпълни? И Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой. Мнозина ще дойдат в Мое име и ще кажат: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина. А когато чуете за войни и за военни слухове, не се смущавайте; това трябва да стане; но това не е свършекът. Защото народ ще се повдигне против народ и царство против царство. Ще има трусове на разни места, ще има глад; а тези неща са само начало на страданията. Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилища и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствате на тях. Обаче първо трябва да се проповядва благовестието на всички народи. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух. Брат брата ще предаде на смърт и баща – дете; и деца ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен. И когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, която стои там, където не трябва (който чете – нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините; и който е на покрива на къщата, да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея; и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си. А горко на бременните и на кърмачките през онези дни! При това, молете се да не стане това през зимата; защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава. И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила нито една душа; но заради избраните, които Той избра, е съкратил дните. Тогава, ако ви каже някой: Ето, тук е Христос!, или: Ето там!, – не вярвайте; защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните. А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.

Евангелие според Марко 13:1-23

Снимки от богослужението – тук.