Как да бъдем хора, за които другите благодарят на Бог

Как да бъдем хора, за които другите благодарят на Бог

А в Йопия имаше една последователка на име Тавита (което значи Сърна). Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния. И през тези дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая. И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама души да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас. И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всички вдовици стояха около него и плачеха, и му показаха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна, докато беше с тях. А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли, обърна се към тялото и каза: Тавита, стани. И тя отвори очите си и като видя Петър, седна. И той подаде ръка и я изправи; и после повика светиите и вдовиците и им я представи жива. И това стана известно по цяла Йопия; и мнозина повярваха в Господа.

Деяния на апостолите 9:36-42

Снимки от богослужението – тук.