Царската реч

Царската реч

На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Йерусалим, взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, като викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име, Израилевият Цар! А Исус, като намери едно осле, възседна го, според както е писано: „Не бой се, дъще Сионова. Ето, твоят Цар иде, възседнал осле.“ Учениците Му отначало не разбраха това. А когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него. А множеството, което беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. По същата причина Го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение. Затова фарисеите си говореха помежду си: Вижте, че нищо не постигаме! Ето, светът отиде след Него. А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци. Те отидоха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха с думите: Господине, искаме да видим Исус. Филип отиде и каза на Андрей, а Андрей и Филип отидоха и казаха на Исус. А Исус им отговори: Дойде часът да се прослави Човешкият Син. Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само̀; но ако умре, дава много плод.  Който обича живота си, ще го изгуби; а който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако някой служи на Мене, нека Ме последва; и където съм Аз, там ще бъде и служителят Ми; който служи на Мене, него ще почете Моят Отец. Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от този час. Но за това дойдох на този час. Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: Прославих Го и отново ще Го прославя. Тогава множеството, което стоеше там, като чу гласа,каза: Гръм е. А други казаха: Ангел Му говори. Исус отговори: Този глас не дойде заради Мен, а заради вас. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си. А като каза това, Той посочи от каква смърт щеше да умре.

Евангелието според Йоан 12:12–33

Снимки от богослужението – тук.