Мълчанието на Агнето

Мълчанието на Агнето

Отидоха на едно място, наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Стойте тук, докато се помоля. И взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан; и започна да се ужасява и измъчва. И им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете. И като отиде малко напред, падна на земята; и се молеше, ако е възможно, да Го отмине този час, като казваше: Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тази чаша; не обаче както Аз искам, но както Ти искаш. И дойде, намери ги заспали; и каза на Петър: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да бдиш? Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно. И пак отиде и се помоли, като каза същите думи. И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натежали; и не знаеха какво да Му отговорят. И дойде трети път и им каза: Още ли спите и почивате? Достатъчно! Дойде часът! Ето, Човешкият Син бива предаден в ръцете на грешниците. Станете да вървим; ето, приближи се онзи, който Ме предава. И веднага, докато Той говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините. А онзи, който Го предаваше, беше им дал знак, като каза: Когото целуна за поздрав – Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво. И когато дойде, веднага се приближи до Него и каза: Учителю! И Го целуна. И те сложиха ръце на Него и Го хванаха. А един от стоящите там измъкна меча си, удари слугата на първосвещеника и му отсече ухото. Исус заговори и им каза: Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи да Ме уловите? Всеки ден бях при вас и поучавах в храма, и не Ме хванахте; но това стана, за да се сбъднат Писанията. Тогава всички Го оставиха и се разбягаха. И един младеж Го следваше, обвит с плащеница на голо; и те го хванаха. А той, като остави плащеницата, избяга гол.

Евангелие според Марко 14:32-52

Снимки от богослужението – тук.