Внимание: Лицемерно поклонение

Внимание: Лицемерно поклонение

Около Исус се събраха фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Йерусалим и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти ръце, т. е. немити. (Защото фарисеите и всички юдеи, като държат преданието на старейшините, не ядат, без да си умият ръцете до лактите; и когато се връщат от пазар, не ядат, преди да са се очистили. Има и много други неща, които са приели да спазват – измивания на чаши, глинени и медни съдове и легла.) И така, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо Твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце? А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано: „Този народ Ме почита с устните си, но сърцето им стои далеч от Мен. Обаче напразно Ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди.“ Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, измивания на стомни и чаши; и правите много други неща. И им каза: Хубаво! Вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание! Защото Моисей каза: „Почитай баща си и майка си“, и: „Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.“ Но вие казвате: Ако каже човек на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, което значи подарено на Бога, вие не го оставяте вече да направи нищо за баща си или за майка си. И така осуетявате Божието слово заради вашето предание, което вие сте предали, и вършите много такива неща, подобни на това.

Марко 7:1-13

Снимки от богослужението – тук.