Блаженството за изучаващите Божието слово

Блаженството за изучаващите Божието слово

Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.

Откровението на Йоан 1:3

Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

Откровението на Йоан 1:8

И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той сложи десницата Си върху мен и каза: Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и Живият; бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

Откровението на Йоан 1:17-18

Етоиде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; и всички земни племена ще заридаят за Него. Така е. Амин.

Откровението на Йоан 1:7

…На Този, Който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си, и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин.

Откровението на Йоан 1:5б-6

Снимки от богослужението – тук.