Нищо не е така, както изглежда

Нищо не е така, както изглежда

Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото и голямо множество от Галилея ги последва. И от Юдея, от Йерусалим, от Идумея, от другата страна на Йордан, както и от околностите на Тир и Сидон – едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел. И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия поради народа, за да не Го притискат. Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които страдаха от язви, Го притискаха, за да се допрат до Него. И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, като казваха: Ти си Божий Син. Но той строго им заръчваше да не Го изявяват. След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които искаше; и те дойдоха при Него. И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват, и да имат власт да изгонват бесове. Определи: Симон, на когото даде името Петър; и Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Воанергес, което значи синове на гърма, и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Ханаанец и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Евангелие от Марк 3:7-19